Shmeisani

Shmeisani

Ubaydah Ben Al-Samet Street Next to Shmeisani Hospital

+962 6 500 4466